KARABÜK EFLANİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Kantin İhalesi İlanı

İLAN İlçemiz Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) kantin ve kafeteryası, Okul Aile Birliği tarafından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin 1. fıkrasının (g) maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. 1. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu a) Okul adı : Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi b) Bulunduğu ilçe : Eflani c) Kantin Yeri ve m2 'si : Candaroğulları Mah. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi No:27 65 m2 ç) Kira tespit komisyonunca belirlenen : 1 (bir) aylık muhammen bedel : 1.400,00 TL (KDV Hariç) d) İhalenin Yapılacağı Yer : İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü e) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 29/12/2022  Saat 14.30 f) Öğrenci mevcudu : 167 g) Demirbaş bedeli : - 2. İhaleye katılanlar, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesinin Hükümleri ile ihale şartnamesinin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez ve itirazda bulunamazlar. 3. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını, Eflani Mal Müdürlüğü Veznesine 100,00 TL yatırarak vezne alındı makbuzu karşılığında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bürosundan temin edebileceklerdir. 4. İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini okul idaresinin izni ve bir refakatçi eşliğinde mahallinde görebileceklerdir. 5. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER : a) İkametgah Senedi. (1 Aydan eski olmamak) b) Nüfus Kayıt Örneği ve TC Kimlik Fotokopisi. c) Son 1 ay içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Arşiv Kaydı" da bulunacaktır. (Sabıka kaydı bulunması halinde ilgili suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı) d) Esnaf ve Sanatkarlar Odasından/Kantinciler Odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair belge. (Esnaf ve Sanatkarlar Odasına/Kantinciler Odasına hiç kaydı yoksa kaydı olmadığına dair belge istenecek, ihale yasaklısı olmadığına dair belge istenmeyecektir) (İhaleyi kazanan işletici Esnaf ve Sanatkarlar Odası/ Kantinciler Odası üyesi değilse, üye olmak zorunda ve kayıt belgesi sunmak zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacaktır.) e) Okul Aile Birliği Yönetmeliği gereğince katılımcılardan Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İşyeri Açma Belgesi istenir. İş bu belgeler 3308 ve 5362 sayılı kanunlar gereğince Mesleki Eğitim Merkezinden temin edilecektir. (Ancak katılımcıların hiç birinin ustalık belgesi / işyeri açma belgesi bulunmaması durumunda sertifika, kurs bitirme belgesi, kalfalık belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.) (Belgenin aslı teslim edilecektir.) f) SGK Borcu olmadığına dair taahhütname. (İhaleyi kazanan istekli, SGK Müdürlüğünden borcu Yoktur Belgesini Müdürlüğümüze en geç 15 gün içinde teslim edecektir.) g) Vergi Dairesinden alınacak Vergi Borcu Yoktur Belgesi. (Geçerlilik süresi tanzim tarihinden itibaren 15 gündür.) h) İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı. (Okul Müdürlüğünden alınacaktır.) i) İhale doküman bedeli alındı dekontu. (Eflani Malmüdürlüğünden 100.00 TL karşılığında alınan dekont.) j) Yıllık kira bedelinin % 3'ü olan 357,00 TL geçici teminat tutarının Eflani Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına dair dekont. k) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınmış idarece onaylanmış şartnamenin her sayfasına "ŞARTNAMEYİ OKUDUM. KABUL EDİYORUM" ibaresi el yazısı ile yazılıp imzalanarak başvuru evrak zarfına eklenecektir. l) Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin 8. bendindeki hükmüne istinaden; İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları olmadığını belirten komisyona hitaben yazılmış yazı. (Başvuru Sahibi Yazısı.) m) İhaleye vekaletle girenlerden noterden bu iş için alınacak vekalet gerekmektedir. n) Eksik evrakla ihaleye girilemez. o) Ayrıca güncel olan Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin ekindeki Ek-2 Okullarda Bulunan Kantin ve Benzeri Yerleri Kiralama Sözleşmesi Genel Şartları doğrultusunda işlem yapılacaktır. İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR : a) T.C. vatandaşı olmak b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak c) Başka kantin işletiyor olmamak, İhale yasaklısı olmamak. d) İhalesi yapılacak okulun servis taşımacılığını yapmıyor olmak. e) İhaleye gerçek kişiler katılabilir. (Vakıf, Dernek ve Şirketler ihaleye katılamaz) KOMİSYON
Eflani Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Kantin İhalesi İlanı

Hükümet Konağı Kat. 4 Eflani/KARABÜK - 0(370) 461 21 82

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.